Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרויקטים

פרויקטים

106.jpg
4/1/2021 11:26:00 AM

מכון טיהור שפכים נתניה

מט"ש נתניה מטפל בשפכי העיר נתניה ובשפכים של ישובים סמוכים. סה"כ מטופלים בשנה – 14 מיליון מ"ק. המט"ש מתאים לספיקות החזויות לשנת היעד 2025 (73,000 מק"י) ועומד בדרישות החדשות לטיפול שלישוני (באוגוסט 2011).

105.jpg
1/1/2021 11:25:00 AM

תחנת שאיבה בית יצחק

103.jpg
4/1/2021 9:53:00 AM

קו סניקה מת"ש אביר ושדרוג קווי ביוב באזוה"ת ספיר

עבודות הנחת קו סניקה מת"ש אביר ושדרוג קוויח ביוב באזוה"ת אביר בעלות של 24,000,000 ₪. במסגרת הפרוייקט, הונח קו סניקה חדש שיחליף את הקו הישן ויספק גיבוי ומענה ל - 2,500 מק"ש (כולל שטחים נוספים שיסופחו לנתניה).

63.jpg
4/1/2021 5:47:00 PM

הנחת קו ביוב בשכונת נווה איתמר

56.JPG
2/1/2021 12:02:00 PM

חופרים וסוללים, מחדשים את תשתיות המים

'מי נתניה' ממשיכה לשדרג את תשתית הביוב ברחבי העיר בעלות של מיליוני שקלים

שרות לקוחות
1800-20-20-84