Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרופיל החברה

מפת האתר

פרופיל החברה

אודות

דבר ראש העירייה

דבר מנכ"ל

חזון החברה

יעדים ומטרות

בעלי תפקידים מרכזיים

חברי הדירקטוריון

מבנה ארגוני

דוחות כספיים

מסמכי יסוד

תקנות וחוקים
מידע לתושב

הודעות על הפסקות מים

דו"ח שנתי

מידע על חשבון המים

תעריפי המים והביוב

טפסים להורדה

חסכון במים

מעבר דירה

עדכן מספר נפשות בנכס

ערעור על גובה החיוב

הטבות לאוכלוסיות מיוחדות

צריכה חריגה הנובעת מנזילה

חובות עבר לאוכלוסיה מוגנת

מדיניות מיצוי הליכי גביה

צריכה משותפת

הסבר אודות מד המים

מניעת סתימות ביוב

תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים

דו"חות איכות המים
  דו"חות איכות המים לשנת 2015
  דו"חות איכות המים לשנת 2014
  דו"חות איכות המים לשנת 2013
  דו"חות איכות המים לשנת 2012
  דו"חות איכות המים לשנת 2011
  דו"חות איכות המים לשנת 2010
  דו"חות איכות המים לשנת 2009
  דו"חות איכות המים לשנת 2008
  דו"חות איכות המים לשנת 2007
  דו"חות איכות המים לשנת 2006
  דו"חות איכות המים לשנת 2005
  דו"חות איכות המים לשנת 2004

מדיניות אבטחת ידע

נגישות למידע

חוק חופש המידע
  תוכנית ניטור שפכים
  ניטור איכות שפכים
  מכון טיהור שפכים נתניה
  בדיקות כימיות ובקטראליות במקורות המים
  בדיקות בקטריאליות ברשת אספקה
  בדיקת ריכוז כלור נותר - דו"חות חיטוי לשנת 2013
  בדיקת ריכוז כלור נותר – דו"ח חיטוי
  בדיקת עכירות, פלואוריד ומתכות ברשת האספקה

שאלות ותשובות
תשלומים ותעריפים

תעריפי המים והביוב

תשלום און ליין

מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

אפשרויות תשלום

הוראת קבע
שירות לקוחות

אודות מחלקת שירות לקוחות

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני
 שיפור השירות לתושב

טפסים להורדה

תשלום און ליין
מוקד תקלות

אודות המוקד

טופס דיווח על תקלה

סוגי תקלות והטיפול בהן

שאלות ותשובות בנושא איכות המים
הנדסה

אודות המחלקה

אספקת מי שתייה

תקנות מי השתייה

מוכנות לשעת חירום
  כיצד על התושבים להתכונן
  מצבי יסוד
  חלוקת מים לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים
  תחום הביוב בחרום
  תרגילים שבוצעו

מהם ביוב ושפכים

המכון לטיפול בשפכים

שפכי מפעלים

מכשיר מונע זרימה חוזרת

נוהל להיתרי בניה וטופס 4

נוהל הפרדת תשתיות

מאגר מתכננים ומפקחים
צור קשר

צור קשר
פרויקטים

פרויקטים
מכרזים

מכרזים
  מאגר מתכננים - מים
  מאגר מתכננים - ביוב
  מאגר מפקחים
טפסים

טפסים
תשלום און ליין

תשלום און ליין
תיק תושב

תיק תושב
גלריית צילומים

גלריית תמונות
טיפים לחסכון במים

טיפים לחסכון במים
 
שרות לקוחות
1800-20-20-84