Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

מידע לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע"ב-2011

 מידע לפי תקנות המים

נתוני ביקורת תקופתית ותחזוקה

 נוהל טיפול בדליפות
      דין וחשבון על דליפה
PDF_2  תחנת שאיבה אביר
PDF_2  תחנת שאיבה אביר
PDF_2  תחנת שאיבה אביר
PDF_2  חוף בלו ביי
 הודעה על סיום עבודות לחיבור קו סניקה זמני
 הודעה על גלישת שפכים בנחל אביחיל
 הודעה על גלישת שפכים בנחל אודים
 דיווח על גלישת ביוב מת"ש נת 750
תוכנית שטיפת ביבים
bul5_3 תוכנית שטיפת ביבים 2015
bul5_3 תוכנית שטיפת ביבים 2016
bul5_3 תוכנית שטיפת ביבים 2017
שרות לקוחות
1800-20-20-84