Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

צריכה משותפת

מהי צריכה משותפת?

צריכה משותפת (הפרשי המדידה) הינה ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך הכמות שעברה בכל מדי המים המשויכים (הפרטיים) בנכס, כפי שנמדדו באותה התקופה. הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות. השכיחות שבהן הן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין ושימוש ישיר מהצנרת הראשית לצורכי השקיה או שטיפה. 

כיצד מחולקת הצריכה המשותפת בין כלל הצרכנים בנכס?

בהתאם לעדכון שחל בכללי תאגידי מים וביוב, אשר נקבע על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, החל משנת 2012 תחולק הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) בכל הנכסים המשותפים באופן שווה בין כל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף את המסמכים הבאים:

א. בבית הרשום כבית משותף:
  1. פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
  2. כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
  3. נסח רישום מרוכז של הבית המשותף
ב.  בבית שאינו רשום כבית משותף - המסמכים המפורטים בפסקה א (1) ו-א (2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.
את המסמכים יש למסור למחלקת שירות הלקוחות של "מי נתניה" . ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן מול שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.
שרות לקוחות
1800-20-20-84