Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים

על פי הנחיות משרד הבריאות יש לדאוג לתחזוקה רצופה ותקינה של מערכות מילוי ואגירת מי השתייה בבנין באופן הבא:
 
  1. המים המסופקים ממיכלי האגירה צריכים להיות בסחרור מתמיד עם מערכת מי השתייה של הבניין. (תחלופת המים במיכל צריכה להיות לפחות פעם בשבוע).
  2. יש לוודא מניעת כניסת מזוהמים (בדרך מקרה או במזיד) למיכלי אגירה על ידי איטום ונעילת פתחי המיכל (דלת כניסה, אוורור, גלישה). יש למנוע קינון ציפורים מעל המכסה של המיכל.
  3. יש לבצע שטיפה וחיטוי תקופתיים (מומלץ לפחות פעם בשנה) למיכל המים. מידע לגבי חברות המבצעות שטיפה וחיטוי מיכלים ניתן לקבל בלשכת הבריאות נפת השרון, שדרות ויצמן 23 נתניה, 
    טלפון: 09-8300102

להלן הנחיות לתכנון ותפעול מיכלי מים בבניינים משותפים:

שטח הפנים של מיכל האגירה יהיה מצופה בחומר מאושר למי שתייה כך, שפנים מיכל האגירה יהיה חלק וניתן לניקוי בקלות.
תחתית מיכל האגירה תהיה משופעת לכיוון פתח צינור ההרקה.
במיכל האגירה יותקן פתח כניסה עם מכסה, החיבור בין המכסה וגוף המיכל יהיה עם אטימה מוחלטת כדי למנוע חדירת מזיקים וזיהום למים. המכסה יהיה עמיד לחלודה ובעל סידור נעילה.
מיכל האגירה יהיה מאוורר, על ידי צינור המסתיים בעיגול כלפי מטה, עם רשת מגולוונת בקצהו.
גג המיכל צריך להיות מנוקז היטב. כמו כן פתח מכסה המיכל חייב להיות מוגבה כ- 15-20 ס"מ מעל הגג.
אין להתקין אנטנות על גג המיכל או בקרבתו המיידית למניעת שהיית ציפורים.
אין להתיר העברת צנרת דלוחין ו/או ביוב מעל מיכל המים.
צנרת למיכל אגירה: צנרת המים למיכל האגירה תותקן אך ורק מחוץ למיכל.
צינור גלישה: שומר על המפלס המקסימאלי של המים בתוך המיכל, יסתיים בצורה חופשית ולא יחובר ישירות למערכת הביוב. בקצה הצינור תותקן רשת מגולוונת.
צינור הרקה: יותקן בתחתית מיכל האגירה, במקום הנמוך ביותר ומיועד להרקת מים מהמיכל לצורך ניקוי וטיפול.
שרות לקוחות
1800-20-20-84