Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

דו"חות איכות המים לשנת 2012

 דוח איכות המים בנתניה לשנת 2012 - חוברת לתושב
 דו"ח איכות המים - סיכום שנת 2012
 דו"ח איכות המים רבעון רביעי 2012
 דו"ח איכות המים - חצי שנתי 2012
 דו"ח איכות המים יולי - ספטמבר 2012
 דו"ח איכות המים לחודשים אפריל - יוני 2012
 דו"ח איכות המים לחודשים ינואר-מרץ 2012
שרות לקוחות
1800-20-20-84