Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

צריכה חריגה הנובעת מנזילה

מה עליי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

יש לשלוח (באמצעות המייל או הפקס), או להגיש (פיזית) למחלקת שירות הלקוחות של "מי נתניה" בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה על גבי הטופס המצורף. לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה. הנזילה תוכר לצורך מתן תעריף נמוך בכפוף לתנאים הבאים:
  1. הצריכה הפרטית או המשותפת היא "צריכה חריגה", דהיינו היא פי 1.5 ומעלה מן הצריכה הרגילה.
  2. הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.
  3. טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה.
  4. לא הוכרה נזילה כאמור במד מים פרטי, יותר מפעמיים ב-12 החודשים האחרונים, ובמד מים כללי ב-12 החודשים האחרונים.
יצוין כי הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת.
שרות לקוחות
1800-20-20-84