Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

בדיקות כימיות ובקטראליות במקורות המים

מי השתייה המסופקים לתושבי נתניה מגיעים משני מקורות: הפקה עצמית של מי תהום מ-6 בארות פעילות הנמצאות בבעלות התאגיד (כ-25 אחוזים בשנת 2009), ומים המסופקים מחברת "מקורות" (כ-75 אחוזים בשנת 2009). תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), תשל"ד - 1974 קובעות את סוג ותדירות הבדיקות במקורות מים אלו. הבדיקות מבוצעות ע"י חברת "מקורות" שהינה ספק המים הארצי ובנוסף, קבלן המשנה של תאגיד "מי נתניה" לתפעול ותחזוקה של בארות המים.
PDF_2  איכות מים בקידוחים 2019
PDF_2  איכות מים בקידוחים 2018
bul5_3  איכות מים בקידוחים 2017
bul5_3   איכות מים בקידוחים 2016
    איכות מים בקידוחים 2015
    איכות מים בקידוחים 2014
 איכות מים בקידוחים 2013
 איכות מים בקידוחים 2012
 איכות מים בקידוחים 2011
 דצמבר 2010
 אוקטובר 2010
שרות לקוחות
1800-20-20-84