Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

בדיקת ריכוז כלור נותר - דו"ח חיטוי

בהתאם לנדרש בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), תשל"ד - 1974 (נוסח משולב התש"ס 2000) המים המסופקים לתושבים מכילים שארית חומר מחטא. כל דגימת מים הנלקחת מרשת אספקת המים, על פי תכנית דיגום של משרד הבריאות, נמדדת לריכוז כלור נותר. הבדיקה מבוצעת על ידי דוגם מוסמך מטעם התאגיד בנקודות דיגום הפרושות ברשת אספקת המים בנתניה. יצוין כי בשל בעיה טכנית במערכת הדו"חות של משרד הבריאות, בדוח המסכם מופיעות תוצאות של ישובים סמוכים לנתניה ומקומות פרטיים כמו בתי חולים אשר אינם באחריות מי נתניה
bul5_3  דו"ח מסכם לשנת 2015
   דו"ח מסכם לשנת  2014

דו"ח מסכם לשנת 2013
 דו"ח מסכם לשנת 2012
 דו"ח מסכם לשנת 2011 
 דו"ח מסכם לשנת  2010  
שרות לקוחות
1800-20-20-84