Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

תוצאות הבדיקות הכימיות ברשת האספקה

בהתאם לנדרש בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), תשל"ד - 1974 (נוסח משולב התש"ס 2000) המים המסופקים לתושבים נבדקים לתכולת מתכות, עכירות ופלואוריד. הבדיקות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך מטעם התאגיד בחלק מנקודות הדיגום הפרושות ברשת אספקת המים בנתניה, על פי תוכנית דיגום שקבע משרד הבריאות ובפיקוחו.
PDF_2 בדיקות כימיות ינואר 2020
PDF_2 בדיקות כימיות ינואר 2020
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2020
PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות מאי 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות מאי 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות מאי 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות מאי 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות יוני 2020 
PDF_2 בדיקות כימיות ינואר 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות פבר 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות פבר 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות פבר 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות פבר 2019
PDF_2 בדיקות כימיות פבר 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות מרץ 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות מאי 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות מאי 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות מאי 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות מאי 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות מאי 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות מאי 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות יוני 2019
PDF_2 בדיקות כימיות יוני 2019
PDF_2 בדיקות כימיות יולי 2019
PDF_2 בדיקות כימיות יולי 2019
PDF_2 בדיקות כימיות יולי 2019
PDF_2 בדיקות כימיות יולי 2019
PDF_2 בדיקות כימיות אוג 2019
PDF_2 בדיקות כימיות אוג 2019
PDF_2 בדיקות כימיות אוג 2019
PDF_2 בדיקות כימיות אוג 2019
PDF_2 בדיקות כימיות ספט 2019
PDF_2 בדיקות כימיות אוק 2019
PDF_2 בדיקות כימיות אוק 2019
PDF_2 בדיקות כימיות אוק 2019
PDF_2 בדיקות כימיות נוב 2019
PDF_2 בדיקות כימיות נוב 2019
PDF_2 בדיקות כימיות נוב 2019
PDF_2 בדיקות כימיות נוב 2019
PDF_2 בדיקות כימיות נוב 2019
PDF_2 בדיקות כימיות נוב 2019
PDF_2 בדיקות כימיות נוב 2019
PDF_2 בדיקות כימיות נוב 2019
PDF_2 בדיקות כימיות דצמ 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות דצמ 2019 
PDF_2 בדיקות כימיות ינואר 2018

PDF_2 בדיקות כימיות ינואר 2018

PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2018
PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2018
PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2018
PDF_2 בדיקות כימיות יוני 2018
PDF_2 בדיקות כימיות יולי 2018
PDF_2 בדיקות כימיות אוקטובר 2018
PDF_2 בדיקות כימיות דצמבר 2018
bul3_1 בדיקות כימיות ינואר 2017
bul3_1 בדיקות כימיות פבר' 2017
bul3_1 בדיקות כימיות מרץ 2017
bul3_1 בדיקות כימיות אפר' 2017

bul3_1 בדיקות כימיות מאי 2017

bul3_1 בדיקות כימיות יוני 2017
bul3_1 בדיקות כימיות יולי 2017
bul3_1 בדיקות כימיות אוג' 2017
    בדיקות כימיות ינואר 2016
bul3_1   בדיקות כימיות מרץ 2016
bul3_1   בדיקות כימיות מאי 2016
bul3_1   בדיקות כימיות יולי 2016
bul3_1   בדיקות כימיות אוג' 2016
bul3_1   בדיקות כימיות אוק' 2016
    בדיקות כימיות ינואר 2015
    בדיקות כימיות פברואר 2015
    בדיקות כימיות מרץ 2015

    בדיקות כימיות מאי 2015

    בדיקות כימיות יוני 2015
    בדיקות כימיות יולי 2015

    בדיקות כימיות אוג' 2015

    בדיקות כימיות אוק' 2015
    בדיקות כימיות נוב' 2015
   בדיקות כימיות דצמ' 2015

בדיקות כימיות ינואר 2014

 בדיקות כימיות פברואר 2014
 בדיקות כימיות מרץ 2014
 בדיקות כימיות אפריל 2014
 בדיקות כימיות מאי 2014

בדיקות כימיות יוני 2014

 בדיקות כימיות יולי 2014

בדיקות כימיות אוגוסט 2014

 בדיקות כימיות ספטמבר 2014
 בדיקות כימיות דצמבר 2014

 

 דו"ח מסכם לשנת 2012

דו"ח מסכם לשנת 2011

דו"ח מסכם לשנת 2010
שרות לקוחות
1800-20-20-84